top page > Performing Artists

Performing Artists

Performing Artists

Midori Goto (Violin)
Photo:Timothy Greenfield-Sanders

Midori (Violin)

Official Site
https://www.midori-violin.com

Kazue Sawai(Koto)

Kazue Sawai(Koto)

Official Site
http://sawaisoukyokuin.com/

Kazue Sawai(Koto)
Sawai Koto Ensemble (Koto)

Ko Ishikawa(Sho)

Ko Ishikawa(Sho)

Official Site
http://reigakusha.com/

Hitomi Nakamura(Hichiriki)

Hitomi Nakamura(Hichiriki)

Official Site
http://reigakusha.com/

Chiaki Yagi (Ryuteki)

Chiaki Yagi (Ryuteki)

Official Site
http://reigakusha.com/

Soichi Muraji(Guitar)
Photo:Ariga Terasawa

Soichi Muraji(Guitar)

Official Site
http://www.soichi-muraji.otohako.jp/

Kazuma Miura(Bandneon)
© Victor Entertainment

Kazuma Miura(Bandneon)

Official Site
http://kazumamiura.com/

■ Cooperative Artists


Akira Uchida(Violin) Mika Enjo(Flute)
Koji Oikawa(Piano) Hiroaki Oseki(Violin)
Masaru Okada(Piano) Tetsuaki Oda(Photographer)
Ryu Goto(Violin) Yumiko Samejima(Soprano)
Kazuki Sawa(Violin) Takashi Shimizu(Violin)
Yasuomi Hashimura(Photographer) Kunitomo Fukuda(Shakuhachi)
Shigeru Maruyama(Piano) Fumiaki Miyamoto(Musician)
Hakuro Mori(Cello) Ayuush Baterdene(Morin khuur)
Shinobu Suzuki(Photographer) Chad Cannon(Composer)
Benedik Shulte(Videographer) Paul Müller-Hahl(Videographer)

page top

sitemap | privacy policy | contact us

Copyright(C)2009 Music Sharing, All Rights Reserved.